جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بیمارستان پیامبران

شماره پذیرش و شماره استعلام شما در قبض دریافتی از بیمارستان درج گردیده است